Beneficiar real

Conform Legii 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului prin beneficiar real se înțelege orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/careia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție, o operațiune sau o activitate:

a. în cazul societăților supuse înregistrării în registrul comerțului și entităților corporative străine: 

 1. persoana fizică sau persoanele fizice care dețin sau controlează în ultima instanță societatea supusă înregistrării în registrul comerțului prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din numarul de acțiuni ori din drepturile de vot ori prin participația în capitalurile proprii ale societății respective, inclusiv prin deținerea de acțiuni la purtator, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, alta decât o societate cotată pe o piață reglementată care face obiectul cerințelor de divulgare a informațiilor în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu standarde internaționale echivalente care asigură transparența corespunzătoare a informațiilor privind exercitarea dreptului de proprietate. Deținerea a 25% plus unu acțiuni sau participarea în capitalul unei societăți într-un procent de peste 25% de către o persoană fizică este un indiciu al exercitării directe a dreptului de proprietate. Deținerea a 25% plus unu acțiuni sau participarea în capitalul unei societăți intr-un procent de peste 25% de către o entitate corporativă străină, care se află sub controlul unei persoane fizice, sau de către mai multe entități corporative străine, care se află sub controlul aceleiați persoane fizice, este un indiciu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate; 
 2. persoana fizica care ocupa o funcție de conducere de rang superior, și anume: administratorul/administratorii, membrii consiliului de administrație/supraveghere, directori cu competențe delegate de la administratorul/consiliul de administrație, membrii directoratului, dacă nu se poate identifica o persoana fizica conform pct.1 

b. în cazul fiduciilor sau construcțiilor juridice similare – toate persoanele următoare: 

 1. constituitorul/constituitorii, precum și persoanele desemnate să îi/le reprezinte interesele în condițiile legii; 
 2. fiduciarul/fiduciarii; 
 3. beneficiarul/beneficiarii sau, în cazul în care identitatea acestuia/acestora nu este identificată, categoria de persoane în al caror interes principal se constituie sau functionează fiducia sau construcția juridică similară; 
 4. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță asupra fiduciei sau a construcției juridice similar din dreptul străin prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace; 

c. în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ: 

 1. asociații sau fondatorii; 
 2. membrii în consiliul director; 
 3. persoanele cu funcții executive împuternicite de consiliul director să exercite atribuții ale acestuia; 
 4. în cazul asociațiilor, categoria de persoane fizice ori, dupa caz, persoanele fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite, respectiv, în cazul fundațiilor, categoria de persoane fizice în al caror interes principal acestea au fost constituite; 
 5. oricare altă persoană fizică ce exercita controlul în ultimă instanță, prin orice mijloace, asupra persoanei juridice fără scop lucrativ; 

d. în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevazute la lit. a) – c), și al entităților care administrează și distribuie fonduri: 

 1. persoana fizică beneficiară a cel puțin 25% din bunurile, respectiv parțile sociale sau acțiunile unei persoane juridice sau ale unei entități fără personalitate juridică, în cazul in care viitorii beneficiari au fost deja identificați; 
 2. grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcționează o persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate; 
 3. persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puțin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere sau supraveghere a respectivei entități; 
 4. persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în cazul în care nu se identifică nicio persoană fizică în conformitate cu pct. 1-3.