Fiscalitate

FATCA/CRS/QI

Investimental îndeplinește cerințele FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), actul de conformitate referitor la impozitarea veniturilor din străinătate obținute de persoanele aflate sub jurisdicția Statelor Unite al Americii, emis de Guvernul Statelor Unite ale Americii.

În acest sens, Investimental s-a înregistrat pe portalul IRS (Internal Revenue Service), autoritatea fiscală a Statelor Unite ale Americii, în nume propriu, ca instituție financiară, GIIN (număr de identificare global) 8B9NEW.99999.SL.642

Standardul Comun de Raportare (CRS) reprezintă inițiativa Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) pentru aplicarea schimbului automat de informații în domeniul fiscal. Un număr de 74 de state au semnat până acum acorduri pentru schimbul de informații în domeniul fiscal: https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/crs-mcaa-signatories.pdf

CRS a fost implementat în cadrul Uniunii Europene prin Directiva 2014/107/UE privind schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal. Aceste prevederi legale au în vedere transparența procedurii de colectare de taxe și impozite, diminuarea fraudei și a evaziunii fiscale transfrontaliere, prin înlăturarea situațiilor în care ar exista venituri neraportate în mod corespunzător, ce ar duce la imposibilitatea obiectivă a statului de a aplica rețineri de taxe și impozite.

Investimental este obligată să aplice normele de raportare și de diligentă fiscală, parte integrantă a Codului de Procedura Fiscală ce transpun, la nivel național, Directiva 2014/107/EU privind schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal.

Datele care fac obiectul schimbului de informații în legătură cu conturile raportabile deschise de clienții Investimental sunt:

 • numele, adresa, NIF-ul (număr de identificare fiscală), data nașterii (în cazul persoanelor fizice) in cazul fiecărei persoane raportabile care este titularul contului și în situația unei entități care este titularul unui cont și pentru care, după aplicarea regulilor de conformare cu standardele comune de raportare, este identificată ca având una sau mai multe persoane care deținând controlul devin persoane raportabile, numele, adresa și NIF-ul entității și numele, adresa, NIF-ul și data și locul nașterii fiecărei persoane raportabile;
 • numărul de cont;
 • soldul sau valoarea unui cont la sfârșitul anului calendaristic relevant sau altă perioadă de raportare adecvată sau, dacă contul a fost închis în timpul acelui an sau perioade, închiderea contului;
 • suma brută totală a dobânzii, suma brută totală a dividendelor și suma brută totală a altor venituri realizate în legătură cu activele deținute în cont, în orice situație, plătite sau creditate în cont în timpul anului calendaristic sau altor perioade de raportare adecvate;
 • veniturile totale brute din vânzarea activelor financiare plătite sau creditate din cont în timpul anului calendaristic sau al unor perioade de raportare adecvate.

Investimental este înregistrat în calitate de Intermediar calificat (QI) în relație cu IRS (Internal Revenue Service), autoritatea fiscală a Statelor Unite ale Americii. În calitate de Intermediar calificat și cu respectarea reglementărilor legale privind cunoașterea clientelei, atât a celor naționale cât și a eventualelor cerințe suplimentare prevăzute de legislația specifică americană, Investimental poate facilita clienților săi impozitarea câștigurilor pe piețele americane în conformitate cu Tratatele specifice semnate de Statele Unite ale Americii cu țările în care clienții Investimental au rezidența fiscală.

Obligații fiscale clienți

Conform prevederilor Codului fiscal, începând cu data de 1 ianuarie 2023, veniturile sub forma câștigurilor din transferul titlurilor de valoare și din operațiuni cu instrumente financiare derivate, obținute din Romania, cât și din străinătate (altele decât din transferul aurului de investiții), prin intermediul unor entități rezidenți fiscali români sau nerezidenți care au în România un sediu permanent și care au calitatea de intermediar, vor fi impozitate astfel:

 1. în cazul titlurilor de valoare:
 • 1% asupra fiecărui câștig din transferul titlurilor de valoare care au fost dobândite și înstrăinate într-o perioadă mai mare de 365 de zile, inclusiv, de la data dobândirii;
 • 3% asupra fiecărui câștig din transferul titlurilor de valoare care au fost dobândite și înstrăinate într-o perioadă mai mica de 365 de zile de la data dobândirii.
 1. în cazul operațiunilor cu instrumente financiare derivate:
 • 1% asupra fiecărui câștig din efectuarea de operațiuni cu instrumente financiare derivate deținute o perioadă mai mare de 365 de zile, inclusiv, de la data dobândirii;
 • 3% asupra fiecărui câștig din efectuarea de operațiuni cu instrumente financiare derivate deținute o perioadă mai mica de 365 de zile de la data dobândirii.

Determinarea valorii fiscale pentru calculul câștigurilor din transferul titlurilor de valoare și din operațiuni cu instrumente financiare derivate se face prin aplicarea metodei prețului mediu ponderat, cuprinzând și costurile aferente transferului/operațiunii, pe fiecare simbol, indiferent de perioada de deținere.

Pentru determinarea perioadei de deținere se consideră că titlurile de valoare și instrumentele financiare sunt înstrăinate/răscumpărate în aceeași ordine în care au fost dobândite, respectiv primul intrat – primul ieșit, pe fiecare simbol.

Impozitul pe venit calculat și reținut la sursa se declară și se virează la bugetul de stat de către intermediar până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut și este impozit final.

Pierderile obținute din transferul titlurilor de valoare și din operațiuni cu instrumente financiare derivate, efectuate prin intermediul unor entități rezidenți fiscali români sau nerezidenți, care au în România un sediu permanent, și care au calitatea de intermediar, nu se reportează și nu se compensează, acestea reprezentând pierderi definitive ale contribuabilului.

Investimental, în calitate de intermediar, are obligația de a transmite, în forma scrisă sau prin mijloace electronice, către fiecare client, informații cu privire la totalul câștigurilor/pierderilor și a impozitului calculat și reținut la sursa pentru tranzacțiile efectuate în cursul anului fiscal, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv, a anului curent pentru anul anterior.

Investimental, în calitate de reprezentant al clienților – persoane fizice nerezidente în relația cu ANAF și în calitate de intermediar pentru veniturile obținute de aceștia din transferul titlurilor de valoare are obligația de a obține codul de identificare fiscala (CIF) pentru persoana nerezidentă care nu deține acest număr, precum și de a calcula, reține la sursa, declară și plăti impozitul pe venit pentru persoana fizica nerezidenta care nu face dovada rezidentei într-un stat cu care Romania are încheiata convenție de evitare a dublei impuneri.

Legislația fiscală obligă Investimental să solicite și să păstreze, ca document justificativ, certificatul de rezidentă fiscală în cazul cetățenilor rezidenți fiscal în alt stat, cu care România a semnat o convenție de evitare a dublei impuneri. Dacă vă încadrați în această categorie trebuie să prezentați Investimental certificatul de rezidență fiscală, emis de autoritatea fiscală din statul dumneavoastră de rezidentă, până la data efectuării primei tranzacții cu titluri de valoare, pentru a evita reținerea impozitului pe venit în România. Valabilitatea certificatului de rezidență fiscală fiind anul calendaristic, obligația prezentării certificatului de rezidență fiscală este anuala, în termen de maxim 60 de zile de la finalul anului anterior.