Petiții

Petiția reprezintă cererea, reclamația sau sesizarea prin care se aduc la cunoștința Investimental fapte de natură a aduce atingere drepturilor sau intereselor petentului, formulată în scris și depusă la sediul Investimental, transmisă prin poștă sau poștă electronică ori prin sistem on-line, prin intermediul căreia un petent sau împuterniciții legali ai acestuia, care acționează exclusiv în numele petentului și fără un interes comercial propriu, își exprimă nemulțumirea cu privire la serviciul și activitatea de servicii de investiții financiare prestate de către Investimental sau la informațiile furnizate de entitate în urma solicitărilor de informații primite de la petenți.

Petent reprezintă persoana fizică sau juridică, client al Investimental, care depune o petiție cu privire la serviciile de investiții financiare prestate de Investimental în baza Legii 126/2018 privind piețele de instrumente financiare și a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2019, emis în aplicarea acesteia.

Petiție soluționată favorabil reprezintă petiția în legătură cu care au fost dispuse măsuri pentru remedierea situațiilor sesizate.

Petiție soluționată nefavorabil reprezintă petiția în legătură cu care nu au fost dispuse niciun fel de măsuri.

Transmiterea și cadrul general de soluționare a petițiilor

Toate petițiile sunt tratate în mod egal și nu sunt impuse restricții în exercitarea drepturilor clienților. Persoanele responsabile vor răspunde la fiecare petiție primita într-un limbaj simplu și ușor de înțeles.

Petenții au dreptul de a primi, fie la solicitarea expresă, fie cu ocazia înaintării unei petiții, informații scrise privind procesul intern de soluționare a petițiilor.

Petițiile pot fi transmise în scris la sediul Investimental, transmise prin poștă sau poștă electronică ori prin sistem on-line.

Sediul și adresa de e-mail către care pot fi transmise petițiile:

Petiția trebuie să conțină următoarele informații:

  1. Informațiile de identificare a persoanei care formulează petiția
  2. Obiectul petiției (serviciul / activitatea reclamată sau informațiile furnizate)
  3. Calitatea persoanei care formulează petiția (titular/împuternicit)
  4. Interesul celui care formulează petiția.

Din momentul primirii petiției, termenul de răspuns este de 30 de zile de la data înregistrării acesteia, indiferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă. În situația în care aspectele sesizate prin petiție necesită o cercetare mai amănunțita, petentul va trebui să fie informat cu privire la cauzele întârzierii/stadiul de soluționare a petiției, iar termenul final de răspuns nu poate depăși cu mai mult de 15 zile termenul de 30 de zile de la înregistrarea petiției.

În cazul soluționării nefavorabile a petiției, Investimental va informa petentul cu privire la dreptul acestuia de a se adresa organelor și autorităților competente și de a utiliza modalitățile de soluționare pe cale amiabilă a litigiilor, prevăzute de dispozițiile legale.

În condițiile în care petentul nu primește un răspuns în termenul menționat mai sus, sau este nemulțumit de răspunsul primit, acesta are dreptul de a se adresa următoarelor autorități:

  • Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) – București, Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, cod poștal 050092, office@asfromania.ro;
  • Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) – București, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, office@anpc.ro.

Modalități de soluționare pe cale amiabilă a litigiilor:

Medierea reprezintă modalitatea de soluționare alternativă a unui conflict, reglementat de dispozițiile Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator.

Arbitrajul reprezintă modalitatea de soluționare alternativă a unui conflict, reglementat de dispozițiile art. 541 și urm. din Noul Cod de Procedură Civilă.

SAL-Fin este o structură creată în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară cu scopul de a permite consumatorilor să apeleze gratuit la un mecanism de soluționare alternativă a litigiilor din domeniul financiar non bancar https://www.salfin.ro/