Politică de confidențialitate

Acest website („site-ul”) este operat de către Investimental S.A. („Investimental”). Investimental poate fi referit în această Politică drept „noi”, „nouă” sau „al nostru/ă”.  

Obiectul acestei Politici privind Confidențialitatea 

Prezenta Politică privind confidențialitatea are rolul de a vă informa cu privire la: 

 • activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale dumneavoastră, în calitate de vizitator al site-ului;  
 • prelucrările datelor cu caracter personal derulate de Investimental în vederea desfășurării activităților sale conform celor descrise mai jos. 

Politica noastră privind confidențialitatea poate fi modificată periodic. Ori de câte ori va interveni o modificare, Investimental va publica pe această pagină o versiune actualizată a politicii și va semnala printr-un mesaj pop-up faptul că politica a fost modificată. Prin consultarea frecventă a acestui site, puteți să vă asigurați că aveți cunoștință permanent despre activitățile de prelucrare întreprinse de către Investimental.  

Site-ul Investimental poate include link-uri către alte website-uri care sunt gestionate de alte entități/persoane juridice care nu au legătură cu Investimental și cu privire la care Investimental nu poartă nicio responsabilitate. De asemenea, putem oferi link-uri către alte website-uri operate de companiile afiliate Investimental, care aplică politici separate în privința confidențialității. Dacă accesați aceste website-uri prin intermediul site-ului nostru, vă recomandam să consultați politicile de confidențialitate ale acestor site-uri pentru a putea înțelege în ce mod colectează, utilizează și comunică informațiile dvs.  

Investimental și confidențialitatea datelor 

Investimental prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 și ale legislației conexe. În funcție de activitatea desfășurată, Investimental prelucrează datele cu caracter personal ale dumneavoastră, în calitate de persoana vizată, în următoarele condiții: 

 • Pentru prelucrările derivate din calitatea dumneavoastră de vizitator al site-ului; 
 • Dacă sunteți candidat la locurile de muncă vacante ale Investimental;  
 • În măsura în care sunteți beneficiar al serviciilor prestate de Investimental (beneficiari reali, clienți și potențiali clienți persoane fizice, reprezentanți ai clienților etc.); 
 • În măsura în care sunteți partener contractual al Investimental (inclusiv reprezentant al partenerului, evaluator, agent, prestator de servicii, locatar, participant la evenimentele organizate de Investimental); 
 • În măsura în care sunteți un terț fără a avea o legătură cu Investimental există posibilitatea ca Investimental să prelucreze datele dumneavoastră conform secțiunii A(h) – în măsura în care Investimental primește anumite documente și/sau solicitări din partea acestor entități, Investimental poate primi datele dumneavoastră de identificare precum și alte informații după caz (spre exemplu, date despre anumite conturi poprite și valoarea debitelor, în ipoteza primirii unor popriri pe numele dumneavoastră). 

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm 

Investimental prelucrează datele cu caracter personal pe care dumneavoastră le furnizați în mod direct, precum și date care sunt generate pe baza acestora, precum codul de identificare client, date de tranzacționare, informații ce rezultă din neconformitățile semnalate de orice persoană. Putem colecta date cu caracter personal privitoare la dumneavoastră în momentul în care utilizați site-ul nostru precum și în derularea relațiilor contractuale încheiate și prestării serviciilor de către Investimental.  

Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal astfel: 

 • din informațiile pe care ni le furnizați prin completarea formularelor de pe site-ul nostru: formularul din pagina de Contact, formularul din secțiunea de Deschide cont/ Login și formularul de abonare la Newsletter, precum și prin funcția de chat (Ajutor); 
 • prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate. 

Informațiile pe care ni le furnizați pot include:  

 • Date de contact, precum numele, adresa de domiciliu, adresa de corespondență, adresa de e-mail și numărul de telefon; 
 • Date referitoare la profilul de client, precum cetățenia, informații despre venituri, rezidența fiscală etc.; 
 • Dacă sunteți candidat: istoricul profesional, informații provenite din procesul de recrutare (teste de aptitudini, teste de personalitate etc.);  
 • Alte date furnizate de dumneavoastră în contextul comunicării cu noi, după caz. 

Prin activitatea desfășurată, nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră (i.e. informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală), cu excepția cazului în care:  

 • suntem obligați să facem acest lucru prin lege; și/sau 
 • în cazul în care ne-ați furnizat consimțământul dumneavoastră explicit în mod separat. 

În cazul în care ne furnizați în mod voluntar date cu caracter personal (inclusiv date cu caracter personal sensibile) prin interacțiunea dumneavoastră cu site-ul sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate, din proprie voință și nu la cererea noastră, vom șterge astfel de date cu caracter personal din sistemele noastre dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară pentru un scop legitim al Investimental, cu excepția cazului în care ați făcut aceste date publice (de exemplu, într-un forum de mesaje care este vizibil publicului), caz în care vom șterge aceste date de pe site-ul  nostru  numai dacă legea impune astfel sau dacă nu dorim să le păstrăm. 

În cazul în care obținem datele dumneavoastră cu caracter personal de la o terță parte, vă vom furniza toate informațiile relevante despre prelucrarea acestora cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de o lună de la obținerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. 

Refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor financiare și/sau îndeplinirii celorlalte scopuri de prelucrare de către Investimental. 

Scopurile și temeiurile prelucrării 

Investimental prelucrează datele dvs. cu caracter personal astfel:  

A: În vederea îndeplinirii obligațiilor legale, pentru următoarele scopuri:  

 • prevenirea fraudelor prin analizarea/verificarea autenticității actului de identitate prezentat de dumneavoastră, pentru executarea și îmbunătățirea serviciilor financiare oferite dumneavoastră, prin preluarea în sistemul informatic de evidență al Investimental, a datelor conținute în actul de identitate, conform cerințelor legale aplicabile în materie;  
 • conformarea cu normele legale aplicabile în domeniul societăților de servicii de investiții financiare în vederea respectării cerințelor de cunoaștere a clientelei, prevenirii activităților de spălare a banilor și combaterii finanțării terorismului, raportării tranzacțiilor conform legislației aplicabile, administrării conflictelor de interes, gestionării controalelor din partea autorităților în ceea ce privește relația cu clienții; 
 • pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor Investimental legate de supravegherea financiară efectuată asupra Investimental de către autoritățile de supraveghere;  
 • evaluarea eligibilității în vederea acordării unor produse și servicii de investiții standard sau personalizate (inclusiv etapa acordării/ aprobării), prin realizarea unui profil luând în considerare indicatori în evaluarea veniturilor și cheltuielilor anuale, a riscului investițiilor, determinarea experienței în domeniul investițiilor financiare;  
 • gestiune administrativ – financiară;  
 • păstrarea/depozitarea (premergătoare arhivării) și arhivarea potrivit prevederilor legale ale documentației contractuale (inclusiv asigurarea operațiunilor conexe acestor activități) și/ sau ale alor documente ce conțin date cu caracter personal;  
 • audit intern;  
 • respectarea cerințelor prudențiale naționale și europene aplicabile societăților de servicii de investiții financiare; 
 • gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte persoane care prestează un serviciu public (executori judecătorești, notari etc.).  

Pentru îndeplinirea acestor scopuri, Investimental se va baza în măsura în care este necesar, și pe interesul său legitim în desfășurarea obiectului de activitate.

B: În vederea încheierii și executării contractelor, pentru următoarele scopuri:

 • derularea oricăror raporturi juridice rezultate din contractele încheiate între Investimental și dumneavoastră sau societatea pe care o reprezentați;  
 • monitorizarea adecvată a tuturor obligațiilor asumate de partenerii contractuali ai Investimental (persoane fizice) și/ sau de clienți față de Investimental;  
 • încheierea si executarea contractelor de muncă. 

C: În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Investimental în contextul desfășurării obiectului său de activitate, pentru următoarele scopuri: 

 • îmbunătățirea serviciilor de investiții financiare furnizate prin îmbunătățirea fluxurilor, politicilor și procedurilor interne;  
 • managementul portofoliului; 
 • scopuri de marketing simplu, PR și comunicare, efectuarea de sondaje cu privire la serviciile de investiții financiare, activitatea Investimental și a terților parteneri contractuali;  
 • gestionarea reclamațiilor primite din partea dumneavoastră cu privire la serviciile de investiții financiare, realizarea unui profil în vederea prezentării celor mai potrivite produse/ servicii;  
 • transmiterea datelor FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), CRS (Commun Reporting Standards) și QI (Qualified Intermadiary) pe parcursul gestionării relației contractuale ce intră în sfera de aplicare a regulilor privind FATCA/CRS/QI; consultarea informațiilor înregistrate pe numele dumneavoastră în baza de date FATCA/CRS/QI de către oricare Participant la Sistemul FATCA/CRS/QI în vederea prestării de servicii de investiții financiare, la solicitarea dumneavoastră respectiv in vederea ofertării dumneavoastră cu astfel de produse/servicii;  
 • constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale Investimental în instanță, precum și constituirea de probe în acest sens;  
 • scopuri de recrutare și resurse umane în ceea ce privește candidații și angajații Investimental precum si acordarea de beneficii pentru persoanele vizate. 

Există anumite scopuri de prelucrare, pentru care este necesar ca Investimental să obțină consimțământul dumneavoastră. Investimental va obține acest consimțământ prin diverse mijloace, iar consimțământul astfel furnizat poate fi retras în orice moment, Investimental urmând a ține cont de preferințele dumneavoastră. Scopurile pentru care este cel mai probabil ca Investimental să obțină consimțământul dumneavoastră sunt următoarele: marketing direct, publicitate prin intermedierea/ promovarea celor mai potrivite produse și servicii Investimental, inclusiv transmiterea de către Investimental a unor comunicări comerciale în acest scop; accesarea datelor pe care le deține ANAF precum și orice alte baze de date puse la dispoziție de entități publice, în condițiile legii, despre dumneavoastră, pentru a vă putea evalua eligibilitatea în vederea ofertării unor produse și servicii standard sau personalizate. 

Destinatarii datelor cu caracter personal 

Investimental nu va transmite (prin vânzare sau închiriere) către terțe părți informațiile dumneavoastră cu caracter personal. 

În cadrul Investimental, doar un număr limitat de membri ai personalului au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal conform principiului nevoii de a cunoaște (”on a need to know basis”). Acești membri ai personalului sunt supuși unor obligații de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal.  Membrii personalului Investimental au dreptul să gestioneze datele cu caracter personal numai pe baza instrucțiunilor comunicate de Investimental, în legătură cu responsabilitățile de serviciu. 

Am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protecția datelor cu caracter personal.  Acest site folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul nostru. Investimental nu își asumă însă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de erori ale softului cu care este conceput și găzduit site-ul. De asemenea nu răspundem pentru erorile în securitatea serverului care găzduiește site-ul.  

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Investimental poate să dezvăluie anumite categorii de date cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari:  

 • Către parteneri de afaceri, furnizori și subcontractanți pentru executarea tuturor contractelor pe care le încheiem cu dumneavoastră, în vederea furnizării produselor și serviciilor solicitate de dumneavoastră; 
 • Către organizații profesionale, organizații de cercetare a pieței, alți furnizori de servicii care oferă sprijin administrativ, profesional și tehnic către Investimental; 
 • Către consultanți externi (i.e. avocați, contabili, auditori), în scopuri specifice, atunci când este necesar; 
 • Către societăți bancare și autorități guvernamentale, autorități fiscale și/sau organe de aplicare a legii, care solicită Investimental să furnizeze informații în baza obligațiilor legale care incumba Investimental sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) în conformitate cu legile aplicabile; 
 • Către alte entități sau persoane, după cum ar fi instanțele de judecată, pentru îndeplinirea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor Investimental sau ale altor entități sau persoane. 

Investimental oferă clienților mai multe posibilități de plată, printre care și utilizarea unui procesator de plăți online (Salt Edge Limited). În cazul în care, pentru a realiza alimentări direct din Portalul Investimental, optați pentru realizarea plății prin intermediul acestui procesator de plăți, Investimental va transmite, către procesatorul de plăți, informații despre starea solicitării de plată inițiată, precum și datele tranzacției asociate, care pot include date personale (de exemplu, numele titularului contului de plată și IBAN). Dacă alegeți să folosiți această modalitate de plată, datele dumneavoastră personale vor fi transferate în afara României, doar în cadrul UE/ SEE.

Pentru a afla mai multe informații cu privire la modul în care procesatorul de plăți folosește datele personale, vă rugăm să accesați Politica de Confidențialitate disponibilă la următoarea adresă: https://www.saltedge.com/dashboard/fino_privacy_policy .

Transferul datelor cu caracter personal  

În prezent, în vederea îndeplinirii scopurilor mai sus-menționate este posibil ca Investimental să transfere anumite categorii de date cu caracter personal în afara României, în state din cadrul UE/ SEE cât și în afara UE/SEE, inclusiv către Statele Unite ale Americii. Pentru transferurile în afara UE/SEE, Investimental își va întemeia transferul datelor cu caracter personal pe baza protecțiilor adecvate, incluzând:  

 • o decizie privind caracterul adecvat emisă de Comisia Europeană cu privire la țara sau țările de destinație;  
 • o certificare „scut de confidențialitate”;  
 • reguli corporatiste obligatorii corespunzătoare;  
 • un cod de conduită aprobat, împreună cu angajamentele obligatorii și executorii ale operatorului de date sau persoanei împuternicite de către operatorul de date din țara aflată în afara UE și SEE;  
 • un mecanism de certificare aprobat, împreună cu angajamentul obligatoriu și executoriu al operatorului de date sau al persoanei împuternicite de către operatorul de date într-o țară din afara UE și SEE de a aplica garanțiile corespunzătoare; sau  
 • clauze contractuale standard UE aprobate de Comisia Europeană. 

Durata prelucrării datelor 

În vederea realizării scopurilor de prelucrare menționate, Investimental va prelucra datele cu caracter personal pe durata îndeplinirii serviciilor de investiții financiare, precum și ulterior în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispozițiile referitoare la obligația de arhivare. Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, Investimental să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice. 

În cazul în care sunteți Client sau Partener Comercial, vă vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pe perioada exercitării relației contractuale cu dumneavoastră și pentru perioada minimă de păstrare impusă de lege, inclusiv perioada de prescripție și termenele prevăzute de către legislația fiscală și contabilă.  

Datele cu caracter personal ale candidaților la posturile vacante ale Investimental vor fi păstrate pe perioada desfășurării procesului de recrutare. Dacă procesul de recrutare și selecție se finalizează cu înaintarea ofertei, pe care pe care candidatul o acceptă, datele cu caracter personal colectate vor fi transferate în dosarul personal și păstrate conform cerințelor legislației în domeniu. În  cazul în care, ulterior, dorim să păstrăm datele candidaților în baza de date pentru a îi anunța pe viitor de alte poziții deschise care se potrivesc cu profilul acestora, vom avea nevoie de consimțământul candidatului.  

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane). 

Securitatea datelor 

Investimental acordă o importanță sporită a datelor dumneavoastră cu caracter personal și înțelege să asigure siguranța acestora pe parcursul activităților de prelucrare. În acest sens, Investimental implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate si operațiunilor de prelucrare.  

Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității tuturor mijloacelor de autentificare (de exemplu, user name, parole, etc.) utilizate de dumneavoastră pentru a accesa părți ale site-ului Investimental. 

Transmiterea datelor prin internet nu este complet sigură. Deși facem tot posibilul pentru a vă proteja datele, nu putem garanta 100% securitatea datelor dumneavoastră transmise pe site-ul nostru; orice transmisie de date personale se face pe propriul dumneavoastră risc. După ce primim datele dumneavoastră, vom folosi proceduri stricte de securitate pentru a încerca să împiedicăm accesul neautorizat. 

Drepturile persoanelor vizate 

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoană vizată, beneficiați de următoarele drepturi:  

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Investimental, conform celor descrise în prezentul document; 
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Investimental cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare; 
 • dreptul  la rectificare, respectiv dreptul de a obține rectificarea de către Investimental a datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete; 
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege – însă este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Investimental să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;  
 • dreptul la restricționarea prelucrării, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege; 
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Investimental către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege; 
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare efectuate pentru scopuri de marketing direct, inclusiv activitățile de profilare, dreptul de opoziție se poate exercita în orice moment, prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos; 
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate; 
 • dreptul de a vă retrage consimțământul, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia; 
 • dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.  

Confidențialitatea datelor minorilor 

Site-ul Investimental nu colectează cu bună știință date personale de identificare de la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Dacă părintele sau tutorele legal are la cunoștință faptul că minorul aflat în custodia sa a furnizat Investimental, prin intermediul site-ului, datele sale cu caracter personal, acesta trebuie să informeze imediat Investimental. În cazul în care descoperim că o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani a furnizat date cu caracter personal, prin intermediul site-ului, atunci vom distruge aceste informații de pe serverele noastre imediat, cu excepția cazului în care părintele sau tutorele își dă consimțământul explicit pentru prelucrarea de către Investimental a datelor cu caracter personal ale copilului în scopurile specificate. 

Pentru mai multe detalii cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către Investimental, precum și cu privire la drepturile de care beneficiați în acest context, vă rugăm să vă adresați printr-o cerere (în format material/electronic prin e-mail) către: gdpr@investimental.ro 

Vă rugăm să nu divulgați date cu caracter personal sensibile (de exemplu, informații legate de originea rasială sau etnică, de opinii politice, de convingeri religioase sau de altă natură, de sănătate sau de apartenență la un sindicat) atunci când ne contactați. 

Ultima actualizare: 12.04.2024.  

Notă: Putem actualiza periodic această Politică și vă vom notifica orice modificare prin postarea noii variante pe site-ul Investimental. Vă rugăm să consultați periodic pagina dedicată Politicii de Confidențialitate pentru a fi la curent cu noile modificări.