Informații generale

a) Acționari, administrare, conducere, supraveghere

Investimental S.A. este o societate pe acțiuni, constituită conform Legii nr.31/1990 privind societățile, având un capital social de 20.840.000 RON. Capitalul social este împărțit în 208.400 acțiuni, nominative, în formă dematerializată, fiecare în valoare de 100 RON, fiind subscris și vărsat integral de acționarii Investimental, după cum urmează:

  • DCF Ventures 3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, organizată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, deține 208.391 acțiuni, cu o valoare nominală de 100 RON fiecare, în valoare totală de 20.839.100 RON, reprezentând 99,9957% din capitalul social;
  • Bîciu Mihaela Ioana, cetățean român, deține 9 acțiuni, cu o valoare nominală de 100 RON fiecare, în valoare totală de 900 RON, reprezentând 0.0043% din capitalul social.

Activitatea Investimental este autorizată, reglementată și supravegheată de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Romania (A.S.F.), https://www.asfromania.ro/, autorizație A.S.F. nr.160/12.12.2022.

Consiliul de administrație al Investimental este format din:

  • Cristian Mihai Paul – Președinte
  • Branka Mihaela Paicu – Membru
  • Mihaela Ioana Bîciu – Membru

Conducerea superioară a Investimental este formată din:

Auditorul financiar al Investimental este JPA Audit & Consultanta S.R.L., cu sediul în Bd. Mircea Voda, nr. 35, etaj 3, sector 3, București, având număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/8639/2002, cod unic de înregistrare RO14863621,  membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, autorizație nr.319/2003, reprezentată legal în relația cu Investimental S.A. de domnul Florin Toma – Partener JPA Audit & Consultanță SRL.

Funcția de conformitate este asigurată de doamna Teodora Valentina Berevoianu, autorizație A.S.F. nr.161/12.12.2022, valentina.berevoianu@investimental.ro

b) Document prezentare

c) Politica de executare a ordinelor

d) Raportări obligatorii:

e) Fondul de Compensare a Investitorilor (FCI)

Investimental este participant la Fondul de Compensare a Investitorilor (FCI).

În cazul în care participantul  nu poate onora plățile către clienți, conform prevederilor Legii 88/2021,  Fondul de Compensare a Investitorilor va despăgubi în mod egal și nediscriminatoriu clienții – investitori eligibili cu care Investimental a încheiat contracte de servicii de investiții financiare, în limita plafonului reglementat prin lege, în termen de maxim 3 luni de la data stabilirii investitorilor eligibili și a valorii creanțelor. La solicitarea FCI, termenul de 3 luni poate fi prelungit de A.S.F. cu maxim 3 luni pentru situații excepționale. În prezent, limita maxima de compensare este reprezentata de echivalentul în lei a 20.000 euro/investitor.

Compensația este asigurată pentru drepturile care decurg din incapacitatea unui participant la Fond de a:

a) returna fondurile bănești aparținând investitorilor și deținute în numele acestora, în legătură cu activitățile lor de investiții;

b) returna investitorilor orice instrument financiar ce le aparține și este deținut și administrat în numele lor, în legătura cu activitatea lor de investiții.

Mai multe informații despre schema de compensare și procedurile Fondului de Compensare a Investitorilor se pot obține prin accesarea site-ului oficial al Fondului www.fond-fci.ro sau la sediul acestuia din  București, sectorul 2, B-dul Carol I, nr. 34-36, Et. 3, cam 1-2, Tel: +40 21 3157340.